อาจารย์มนัส บุญเทียรทอง.

Aj. Manus Boonthianthong

Manus  Boonthianthong

การศึกษา

 • ปริญญาโท (ค.อ.ม.) สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544
 • ปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2535

การฝึกอบรม

 • การฝึกอบรม
 • งานระบบออโตเมชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานทางวิชาการ

 • ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว, อรุณ ชลังสุทธิ์ และ มนัส บุญเทียรทอง. “ระบบป้าย
  ประชาสัมพันธ์แอลอีดีไฟวิ่งอัตโนมัติแบบไร้สายควบคุมโดย MCS-51” การ
  ประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  (EENET2008) 19-21 พฤศจิกายน 2551 ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
 • สาคร วุฒิพัฒพันธุ์ และ มนัส บุญเทียรทอง. “เครื่องเจาะรูแผ่นอลูมิเนียมโดยใช้
  หลักการมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้น 3 เฟสแบบทรงกระบอก”. ผลงาน
  สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2550.

Profile

Manus Boonthianthong

Development of Electicals

Contact Info

บ้านเลขที่ –
โทรศัพท์: 029132424 -203,121
E-mail: manat_b@hotmail.com

Social

Back to Top