ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร.

Dr. Kompan Chomsamutr

Dr. Kompan Chomsamutr

การศึกษา

 • ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554
 • ปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544
 • ปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546
 • ปริญญาตรี (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537

การฝึกอบรม

 • การฝึกอบรม เรื่อง การเขียนโปรแกรมงาน CNC เบื้องต้น
 • Certified: Ergonomics in Occupational Health and Safety, UNSW; Australia
 • การฝึกอบรม เรื่องการใช้เครื่องจักร CNC และ CAD/CAM ณ ประเทศ ออสเตรีย เป็นเวลา 3 เดือน
 • การฝึกอบรมด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ณ ประเทศเกาหลีใต้
 • การจัดการระบบการศึกษา ณ Monash University ประเทศออสเตรเลีย
 • กระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ Ford ณ Ford Discovery Centre ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • กระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • งานระบบออโตเมชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานทางวิชาการ

 • Chomsamutr K. and Jongprasithporn S. “Design Optimization of Cutting parameters for roundness in turning operation by Taguchi method”. World Academy of Science Engineering and Technology, Penang Malatsia 24-26 February 2010.
 • Chomsamutr K. and Jongprasithporn S. “The Cutting Parameters Design for Product Quality Improvement in Turning Operations: Optimization and Validation with Taguchi Method”. International Computers and Industrial Engineering (CIE), 40th Awaji Island, Japan 25- 28 July 2010.
 • Chomsamutr K. and Jongprasithporn S. “Optimization Parameters of tool life Model Using the Taguchi Approach and Response Surface Methodology”. International Journal of Computer Science Issues Vol. 9, Issue 1 No 3, January 2012, Page 120-125.

ประวัติ

Dr. Kompan Chomsamutr

Development of Mechatronics

Contact Info

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
E-mail: ch.kompan@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-9132424 ต่อ 203
โทรสาร: 02-9132424 ต่อ 121

Social

 

Back to Top