ห้องปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์.

Hydraulics Laboratory

ห้องปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulics Laboratory)

เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำ ความรู้ภาคทฤษฎีมาวิเคราะห์ และประยุกต์กลไกไฮดรอลิกส์ตามเงื่อนไขของกระบวนการที่กำหนดให้ในห้องปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถใช้งานได้จริงเพื่อการออกแบบ โดยแบ่งส่วนของปฏิบัติการเป็น 2 ระบบใหญ่ คือ

1. ระบบไฮดรอลิกส์ที่ควบคุมการทำงานด้านสัญญาณทางกล

2. ระบบไฮดรอลิกส์ที่ควบคุมการทำงานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า

ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

04-612-304  การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ (Hydraulics and Pneumatics Control )

สถานที่

ห้อง 2095 ชั้น 9 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Related Projects

Back to Top