ห้องปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์.

Pneumatics Laboratory

 

ห้องปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์ (Pneumatics Laboratory)

เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำ ความรู้ภาคทฤษฎีมาวิเคราะห์ และประยุกต์กลไกนิวเมติกส์ตามเงื่อนไขของกระบวนการที่กำหนดให้ในห้องปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถใช้งานได้จริงเพื่อการออกแบบ โดยแบ่งส่วนของปฏิบัติการเป็น 2 ระบบใหญ่ คือ

1. ระบบนิวเมติกส์ที่ควบคุมการทำงานด้านสัญญาณทางกล

2. ระบบนิวเมติกส์ที่ควบคุมการทำงานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า

ซึ่งทั้ง 2ส่วนนี้ แยกย่อยลักษณะของรูปแบบปฏิบัติการออกเป็น 3 ระดับ คือ

1 ระดับพื้นฐาน เรียนรู้สัญลักษณ์และทิศทางการไหลของอากาศในวาล์วชนิดต่างๆ และออกแบบกระบวนการที่มีเงื่อนไขอย่างง่าย

2 ระดับปานกลาง ออกแบบกระบวนการที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบนิวเมติกส์แบบสัญญาณทางกลที่มีความซับซ้อนของกระบวนการหรือเงื่อนไขเพิ่มขึ้น

3 ระดับสูง นำความรู้การเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับ PLC(Programmable Logic Controller) ในการออกแบบการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการสาธิตการทำงานบนคอมพิวเตอร์ก่อนการเชื่อมต่อเข้ากับระบบนิวเมติกส์แบบไฟฟ้าเพื่อการควบคุมจริง

 

ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

04-612-304  การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ (Hydraulics and Pneumatics Control)

 

สถานที่

ห้อง 2092 ชั้น 9 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Related Projects

Back to Top