ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา (งดใส่เสื้อช็อป) เพื่อเป็นการไว้ทุกข์

 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 new[1]

ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ศูนย์เทเวศร์)
ติดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
Back to Top