รหัสหลักสูตร : 25521941102545
ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering

⊗ ดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ 2552 [ pdf ]
⊗ ดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2555
[ pdf]
⊗ ดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 [ pdf]
⊗ ดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2565 [ pdf]

 

ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Mechatronics Engineering)

“มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล”

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจเฉพาะด้านทางสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทั้งทางภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
 2. ผลิตบัณฑิตด้านเมคคาทรอนิกส์ ที่มีทักษะ ความสามารถในการออกแบบหรือปรับปรุงระบบควบคุมกลไก
  ติดตั้ง และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ของเครื่องจักรที่อยู่ในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรทำงาน
  โดยใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้
 3. ผลิตผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจวินัยในการค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง
  ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานที่ถูกหลักวิชาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
 4. ผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึก มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา
  มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลาการศึกษา

⇒ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาศึกษา 8 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ (8 ปีการศึกษา)

การจัดการศึกษา

⇒ ใช้ระบบทวิภาคโดยในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนให้กำหนดระยะเวลา และจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

การคิดหน่วยกิต

⇒ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

⇒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

⇒ การทำโครงงานการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาทำงานหรือฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

การลงทะเบียนเรียน

⇒ การลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และลงได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ ⇒ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

การสำเร็จการศึกษา

⇒  นักศึกษาต้องศึกษาครบทุกรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรผ่านเกณฑ์ประเมินรายวิชาและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร134หน่วยกิต
1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
2หมวดวิชาเฉพาะ98หน่วยกิต
2.1วิชาเฉพาะพื้นฐาน31หน่วยกิต
2.1.1กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 14หน่วยกิต
2.1.2กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม17หน่วยกิต
2.2วิชาเฉพาะด้าน67หน่วยกิต
2.2.1กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 52หน่วยกิต
2.2.2กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม15หน่วยกิต
3หมวดวิชาเลือกเสรี 6หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

[table “” not found /]

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

[table “” not found /]

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

[table “” not found /]

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

[table “” not found /]

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

[table “” not found /]

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

[table “” not found /]

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

[table “” not found /]

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต
EN2062416, การจำลองและระบบควบคุม, 3
EN2062417, โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, 3
EN20XXXXX, วิชาเลือกทางวิศวกรรม 5, 3
XXXXXXXXX, วิชาเลือกเสรี 1, 3
XXXXXXXXX, วิชาเลือกเสรี 2, 3
รวม,18

Back to Top