ดาวน์โหลด.

Download

⊗  แบบขอเอกสารการศึกษา (Academic Document Request Form ), PDF-icon
⊗  แบบขอ เพิ่ม / เปลี่ยน / ถอน / การลงทะเบียน (Registration Adding / Changing / Withdrawn Form ) ,  PDF-icon
⊗  แบบขอลงทะเบียนเรียนเกิน หรือต่ำกว่าระเบียบฯ กำหนด, PDF-icon
⊗  แบบขอเปิดวิชาเรียน, PDF-icon
⊗  คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแก้ระดับคะแนน มส. (I) – ภาคการศึกษาสุดท้าย, PDF-icon
⊗  คำร้องขอแก้ระดับคะแนน มส. (I) – วิชาโครงงาน, PDF-icon
⊗  แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน, PDF-icon
⊗  แบบขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (Maintaining Student Status Form), PDF-icon
⊗  แบบขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา (Student Status Reinstatement Form), PDF-icon
⊗  แบบขอลงทะเบียน/ชําระเงินล่าช้า (Delayed Registration / Payment Form ),  PDF-icon
⊗  แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ (ภายใน มทร.พระนคร) ,  PDF-icon
⊗  แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา (ภายนอกมหาวิทยาลัย), PDF-icon
⊗  แบบขอลาพักการศึกษา (Academic Leave Form), PDF-icon
⊗  แบบคําร้องทั่วไป (General Request Form), PDF-icon

⊗  แบบฟอร์ม Template Power Point สำหรับการนำเสนอ,PowerPoint-icon
⊗  แบบฟอร์มการจัดทำปริญญานิพนธ์,  MS-Word-2-icon
⊗  แบบขอสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์(วศ.01),  MS-Word-2-icon
⊗  แบบรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์(วศ.02), MS-Word-2-icon
⊗  แบบขอสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์(วศ.03),  MS-Word-2-icon
⊗  แบบขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์(วศ.04),  MS-Word-2-icon
⊗  แบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์,MS-Word-2-icon  PDF-icon

 

 


เอกสารประกอบการสอน

 

 

[/three_fourth_last]

Back to Top