สัญลักษณ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Picture2
mce-logo
Picture1

ประวัติของสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นสาขาวิชาที่เปิดขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2552 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีมติรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ด้านระบบการจัดการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นวิศวกรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสำนึกในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ ที่มีคุณภาพ บัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

ปรัชญาการศึกษา

“มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล”

ภารกิจ

  • จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นให้บัณฑิตมีวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสามารถประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และพัฒนาอุตสาหกรรม
  • สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณค่าสู่ขบวนการผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดความรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
  • สร้างเครือข่าย และขยายการให้การบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคนในทุกภาคส่วนผ่านโครงการคลินิกเทคโนโลยีและสหกิจศึกษา
  • ทำนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและรักษาสิ่งแวดล้อม
  • การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์

  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะหนึ่งที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อผลิตวิศวกรในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีความชำนาญทางด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
  • ส่งเสริมงานด้านวิจัยและดำเนินงานวิจัยทางอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี จัดการอบรมและสัมมนาวิชาการให้กับอาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชา เพื่อยกระดับความรู้ทางวิชาการให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และแผนภูมิการบริหารงานสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ดร.สุกัญญา เชิดชูงาม

Dr. Sukanya Cherdchoongam

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อาจารย์ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง

Dr. Singkaew Pokterng

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อาจารย์ดร.วัชร ส่งเสริม

Dr. Watchara Songserm

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อาจารย์ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล

Dr. Chalakorn Udomraksasakul

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 

อาจารย์ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร

Dr. Kompan Chomsamutr

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อาจารย์รุ่งโรจน์ สุพงษ์วิบูลพันธ์

Aj. Rungrot Suphongwibunphan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน

Asst.Prof. Dr. Prasert Wirotcheewan

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

อาจารย์มนัส บุญเทียรทอง

Aj. Manus Boonthianthong

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

ดร.พนา ดุสิตากร

Dr.Pana Dusitakron

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

Back to Top