อาจารย์ชลากร อุดมรักษาสกุล.

Dr. Chalakorn Udomraksasakul

Chalakorn Udomraksasakul

การศึกษา

 • ปริญญาเอก (ปร.ด.) วิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท (วศ.ม) วิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • ปริญญาตรี (วท.บ) คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การฝึกอบรม

ประสบการณ์

ผลงานทางวิชาการ

 • ชลิดา บุญแจ้ง ชลากร อุดมรักษาสกุล ธนสาร อินทรกำธรชัย และ สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ“การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดที่ได้จากการทดสอบแบบเป่าโป่งด้วยน้ำ” การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 3 (CIOD 2012). 26 เมษายน 2555, มจพ.
 • ชลากร อุดมรักษาสกุล ธนสาร อินทรกำธรชัย และ สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ “การศึกษาสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานในการทดสอบแบบเป่าโป่งด้วยน้ำ” การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554. วันที่ 8-9 กันยายน 2554,กรุงเทพฯ

ประวัติ

Chalakorn Udomraksasakul

Development of Mechatronics

Contact Info

บ้านเลขที่ –
E-mail: u.chalakorn@gmail.com
โทรศัพท์: 02-9132424 ต่อ 203
โทรสาร: 02-9132424 ต่อ 121

Social

Back to Top