อาจารย์สุกัญญา เชิดชูงาม.

Aj. Sukanya Cherdchoongam

Dr.Sukanya Cherdchoongam

การศึกษา

 • ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558
 • ปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
 • ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550

การฝึกอบรม

 • การควบคุมแบบลำดับโดยใช้ PLC (Programmable Logic Control System)
 • การใช้งาน เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์

ประสบการณ์

 • 2557 นักวิจัยร่วมโครงการ: โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในการใช้เอกลักษณ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดอาเซียน กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในเชิงพาณิชย์, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง)
 • 2557 นักวิจัยร่วมโครงการ: โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารารอรับ AEC กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) กิจกรรม การจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมอื่นๆ, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง)
 • 2557 นักวิจัยร่วมโครงการ: โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารารอรับ AEC กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) กิจกรรม การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในกระบวนการผลิตของสหกรณ์กองทุนสวนยางให้ได้มาตรฐาน, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง)
 • 2557 นักวิจัยร่วมโครงการ: โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารารองรับ AEC กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของอุตสาหกรรมยางพารา (SMEs) และสถาบันเกษตรกร, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง)
 • 2557 นักวิจัยร่วมโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ปี 2557, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
 • 2557 นักวิจัยร่วมโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จังหวัดนนทบุรี, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
 • 2556 นักวิจัยร่วมโครงการ: การจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดระยอง, งบประมาณจังหวัดระยอง
 • 2556 นักวิจัยร่วมโครงการวิจัย: กลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ของราคาปาล์มน้ำมัน, สำนักประสานงานเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
 • 2556 นักวิจัยร่วมโครงการวิจัย: การศึกษาผลกระทบของปัจจัยที่มีต่อเสถียรภาพของราคาทะลายปาล์มสดและน้ำมันปาล์ม, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
 • 2556 นักวิจัยร่วมโครงการ: การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2556, ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, เลย, พระนครศรีอยุธยา, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สระบุรี, เพชรบุรี, ชุมพร, ตลาด, ปทุมธานีและนนทบุรี
 • 2556 นักวิจัยร่วมโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • 2555 นักวิจัยร่วมโครงการ: การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป, สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2555 นักวิจัยร่วมโครงการวิจัย: การศึกษาผลกระทบของปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาเสถียรภาพของราคายางพารา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • 2555 นักวิจัยร่วมโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • 2555 นักวิจัยร่วมโครงการ : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2555, ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ปทุมธานี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, สมุทรปราการ, เพชรบุรี, ชลบุรี, ตลาด, จันทบุรี, ระยอง และชุมพร
 • 2553 นักวิจัยร่วมโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ สระบุรี), 2553
 • 2552 นักวิจัยร่วมโครงการ : การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ ด้านการเก็บรักษาสินค้าคงคลังลดลง พร้อมเสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุด กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2553
 • 2552 นักวิจัยร่วมโครงการ : การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประการอุตสาหกรรม (CSR Corporate Social Responsibility) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2553
 • 2552 นักวิจัยร่วมโครงการ : การประยุกต์อัลกอริธึมเชิงพันธุกรรมสำหรับการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดภายใต้ความต้องการผันแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง กรณีสินค้า 1 ชนิด และมีช่วงเวลานำที่แน่นอน, 2552
 • 2552 นักวิจัยร่วมโครงการ : ยกระดับประสิทธิภาพโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2552
 • 2552 นักวิจัยร่วมโครงการ : โครงการชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2552
 • 2552 นักวิจัยร่วมโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพโดยนวัตกรรมการใช้ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เพื่อจัดการการใช้พลังงานและการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2552
 • 2552 นักวิจัยร่วมโครงการ : การศึกษาการบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลังของกลุ่มผู้ที่ต้องการป้องกัน ความเสี่ยงในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ยางแผ่นรมควันชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2552
 • 2551 นักวิจัยร่วมโครงการ : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านลอจิสติกส์ (Workshop) Business Improvement โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านลอจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2551

ผลงานทางวิชาการ

 • สุกัญญา เชิดชูงาม และ เสนอ คุณประเสริฐ. 2550. “แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนของท่อครีบภายใต้สภาวะที่ไม่มีเกล็ดน้ำแข็งและมีเกล็ดน้ำแข็งปกคลุม”. โครงการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2550 (The Twelfth Annual Meeting in Mathematics 2007), “17-18 พฤษภาคม 2550”, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, หน้า 40.
 • สุกัญญา เชิดชูงาม และวิชัย รุ่งเรืองอนันต์. 2552. “การประยุกต์วิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดภายใต้ความต้องการผันแปรตามเวลา กรณีสินค้า 1 ชนิด”. การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2552 (National Operations Research Conference 2009), “3-4 กันยายน 2552”, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, กรุงเทพฯ, หน้า 168-172.
 • สุกัญญา เชิดชูงาม สมภพ ตลับแก้ว และวิชัย รุ่งเรืองอนันต์. 2554. “การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าผ่านตลาดล่วงหน้าและตลาดจริง กรณีศึกษา แผ่นยางรมควันชั้น 3”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประจำปี 2554 ครั้งที่ 9 (The 9th PSU Engineering Conference, (PEC-9) “2-3 พฤษภาคม 2554” โรงแรมเมอร์ลินบีช รีสอร์ท (หาดไตรตรังค์), ภูเก็ต, หน้า 105-200.
 • Sukanya Cherdchoongam and Vichai Rungreunganun. “The Genetic Algorithm for Economic Order Quantity of Multi-Item under Discrete Random Time-Varying Demands”. Innovative Design for Sustainability in Manufacturing and Management (10th Global Congress on Manufacturing and Management), 22-24 November 2010, Bangkok, Page 31.

ประวัติ

sukanya cherdchoongam

Development of Mechatronics

Contact Info

บ้านเลขที่ –
โทรศัพท์: –
E-mail: s.cherdchoongam@gmail.com

Social

Back to Top