อาจารย์วัชร ส่งเสริม.

Aj. Watchara Songserm

Dr.Watchara Songserm

การศึกษา

 • ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558
 • ปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554
 • ปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550

การฝึกอบรม

 • การฝึกอบรม เรื่อง การเขียนโปรแกรมงาน CNC เบื้องต้น
 • Certified: Ergonomics in Occupational Health and Safety, UNSW; Australia
 • การฝึกอบรม เรื่องการใช้เครื่องจักร CNC และ CAD/CAM ณ ประเทศ ออสเตรีย เป็นเวลา 3 เดือน
 • การฝึกอบรมด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ณ ประเทศเกาหลีใต้
 • การจัดการระบบการศึกษา ณ Monash University ประเทศออสเตรเลีย
 • กระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ Ford ณ Ford Discovery Centre ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • กระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • งานระบบออโตเมชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานทางวิชาการ

 • Wuttipornpun, T., Songserm, W., and Wangrakdiskul, U., (2011), A Bucketless Finite Capacity Material Requirement Planning System for Multi-Stage Assembly Flow Shop, International Conference on Engineering and Technology, ICET 2011, May 2-3, Phuket, Thailand
 • Wuttipornpun, T., Wangrakdiskul, U., and Songserm, W., (2010), An Algorithm of Finite Capacity Material Requirement Planning System for Multi-stage Assembly Flow Shop, International Conference of Industrial and Information Engineering, ICIIE 2010, Oct 27-29, Paris, France.

Profile

Dr.Watchara Songserm

Head of Development

Contact Info

บ้านเลขที่ –
โทรศัพท์: –
E-mail: –

Social

Back to Top