ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน.

Asst.Prof. Dr. Prasert Wirotcheewan

Dr.Prasert Wirotcheewan

การศึกษา

 • ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554
 • ปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539
 • ปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2536
  ปริญญาตรี (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2531

การฝึกอบรม

 • การฝึกอบรม
 • งานระบบออโตเมชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานทางวิชาการ

 • ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน. “เครื่องล้างปลาสลิด”. งบประมาณผลประโยชน์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี พ.ศ. 2551
 • ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน. “การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก”. การนำเสนอ
  ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 26-30
  สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราช
  ประสงค์ กรุงเทพฯ
 • Wirotcheewan P. et al. “Modeling and Forecasting the Demand for
  Automotive Parts of Foreign Markets to Thailand” Green Technology and
  Productivity 2010 the 2nd RMUTP International Conference 29-30 June 2010,
  page 57-64. Pathumwan Princess Hotel Bangkok, Thailand.
 • ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน และ อรรถกร เก่งพล. “แบบจำลองการพยากรณ์ความ
  ต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศจีนที่มีต่อประเทศไทย”. การประชุม
  วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE Network Conference 2010)
  133
  จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13-15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
  แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี
 •  Wirotcheewan P. et al. Forecasting Model of Foreign Markets Demand on
  Thailand’s Automotive parts 10th Global Congress on Manufacturing and
  Management. Innovative Design for Sustainability in Manufacturing and
  Management, Bangkok, Thailand, November 22-24, 2010.
 • ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน และ อรรถกร เก่งพล. “การเลือกแบบจำลองการ
  พยากรณ์ความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทย
  (The Selection Forecasting Model for Demand Automobile Parts of Japan on
  Thailand)” การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010 เพื่อเฉลิม
  พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ
  84 พรรษา จัดโดยคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) ร่วมกับ
  กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน ระหว่างวันที่
  16-17 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
 • ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน. “การพัฒนาและออกแบบวิธีการจัดเก็บ Flare”. การ
  ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554 (IE Network
  Conference 2011) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 20-21
  ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
 • ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน. “เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด”. การประชุมวิชาการ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติ
  ครั้งที่ 3 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 14-16 ธันวาคม
  2554 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี

Profile

Prasert Wirotcheewan

Development of Electicals

Contact Info

บ้านเลขที่ : –
โทรศัพท์: –
E-mail: prasertwirot@hotmail.com

Social

Back to Top