ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง.

Dr. Singkaew Pokterng

Dr. Singkaew Pokterng

การศึกษา

 • ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554
 • ปริญญาโท (ค.อ.ม.) สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544
 • ปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546
 • ปริญญาตรี (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2535

การฝึกอบรม

 • การฝึกอบรมด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ณ ประเทศเกาหลีใต้
 • กระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • กระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศเวียดนาม
 • กระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศมาเลเซีย
 • งานด้านระบบออโตเมชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • กระบวนการผลิตในโรงงาน ณ ประเทศเยอรมนี
 • กระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ผลงานทางวิชาการ

 • สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง “การสร้างตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนสดที่เหมาะสมกับการบริโภคภายในประเทศและส่งออก” การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ, 2553.
 • Pokterng S. and Kengpol A. “The Forecasting of Durian Production Quantity for Consumption in Domestic and International Markets” The 10th Global Congress on Manufacturing and Management, 2010.
 • สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง “การปรับปรุงกระบวนการผลิต มีดกัดร่องเหล็กกล้ารอบสูง (Improvement of Manufacturing for Slot Drills High Speed Steels)” ตีพิมพ์ในวารสารประชุมวิชาการข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 16, 2550.
 • สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง “การปรับปรุงกระบวนการผลิตมีดกัดร่องเหล็กกล้ารอบสูง (Improvement of Manufacturing for Slot Drills High Speed Steels)”. ตีพิมพ์ในวารสารประชุมวิชาการข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ
  ครั้งที่ 16, 2550.
 • สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง และคณะ “การศึกษาความสามารถในการออกแบบและการผลิตของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM”, 2550.
 • สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง “การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมและปฏิบัติการกัดงานรูปทรงพื้นฐานบนเครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC MILLING)” สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2549.
 • สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และ สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้เพื่อทดแทนถ่านจากไม้ (Development of Waste-Produced for Replace Wooden Coals)”, 2549.

ประวัติ

Dr. Singkaew Pokterng

Development of Machatronics

Contact Info

บ้านเลขที่ –
E-mail: –
โทรศัพท์: 02-9132424 ต่อ 203
โทรสาร: 02-9132424 ต่อ 121

Social

Back to Top