หุ่นยนต์ของทีม Brain Storm Secrets คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ CRU Robot Games #7

หุ่นยนต์ของทีม Brain Storm Secrets จาก สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ CRU Robot Games #7

ทีม Brain Storm Secrets นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ทีม Brain Storm New Blood นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 ในการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ (CRU Robot Games) ประจำปี 2559 ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 “การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า สู่ยุค AEC เยาวชนทำได้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด มีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมัครร่วมแข่งขันจำนวน 28 ทีม

สำหรับทีม Brain Storm Secrets และ Brain Storm New Blood เป็นการรวมตัวของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีสมาชิกประกอบด้วย

 1. นายโอวรุฒิ ตะนุเรือง รหัสนักศึกษา 055950406002-6  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 2. นายวิชัย ชัยดำรงศรีกุล รหัสนักศึกษา 055950406016-6  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 3. นายสุชาครีย์ มาลับทอง รหัสนักศึกษา 055950406022-4  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 4. นายชลทิศ หวังสมัด รหัสนักศึกษา 055950406024-0  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 5. นายจิรเมธ กัลวทานนท์ รหัสนักศึกษา 055850406001-1  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 6. นายพงศกร ทองธรรมชาติ รหัสนักศึกษา 055850406005-1  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 7. นายตุลธร มงคลเจริญ รหัสนักศึกษา 055850406010-1  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 8. นางสาวปิย์วรา เครือแตง รหัสนักศึกษา 055850406040-8  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 9. นายรุ่งโรจน์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รหัสนักศึกษา 055750406001-2  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 10. นายธนวัฒน์ ชุณหชัชวาลกุล รหัสนักศึกษา 055750406007-9  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 11. นายนำโชค ชมกระโทก รหัสนักศึกษา 055750406016-0  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

และมีอาจารย์วัชร ส่งเสริม และ อาจารย์สุกัญญา เชิดชูงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีนายเจตย์ปิยะ ดวงทองคำ เป็นพี่เลี้ยง

ตลอดปีที่ผ่านมาการรวมตัวของทีม Brain Storm ได้สร้างหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งกันในรายการต่าง ๆ ทั่วประเทศ และสามารถสร้างชื่อเสียงและรางวัลกลับมาสู่มาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้อย่างต่อเนื่อง

cru-1 cru-7 cru-12 cru-9 cru-5 cru-10 cru-8 cru-4 cru-2 cru-6 cru-11 cru-14 cru-13 cru-15 cru-16 cru-20 cru-21 cru-18 cru-19 cru-17 cru-22 cru-24 cru-23 cru-26 cru-25 cru-32 cru-31 cru-30 cru-28 cru-29