การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาปี 57.

กำหนดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ.2557

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องเรียน 2302 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ สถานประกอบการ นักศึกษา
1 บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นายสิทธิพงษ์ วงศ์อนุ / นายสุจิรักษ์ พงษ์พาลี / นายทศพล พฤกษาเกษมสุข / นายณัฐวุฒิ ศรีไกรศร
2 บริษัท ซันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นายคมสันต์ ดิษฐประสพ / นายวราพล ดำรงชาติ / นายอภิสิทธิ์ สีหานู / นายกรกช ทาสิงห์ทอง
3 บริษัท ทีเค-สยาม แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด นายสุวรรณ เสมอโภค / นายธิติ ศิริกุลบดี / นายทวีพงษ์ หงส์ศรี / นายจตุรงค์ ทัศนานุตรีย์
4 บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นายกมล แซ่เลี่ยง / นายศิวพัณย์ มั่นนัก / นายชนาพัฒน์ อุดมมรกต
5 บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด นายวริศ จิตติศักดิ์ / นายเอกพงศ์ สมศิริ / นายอุดมศักดิ์ สมศิริ
6 บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด นายสุขสันต์ สืบเหล่างิ้ว / นายภาคภูมิ พากเพียร / นายนัฐพงษ์ คำอ้อ
7 บริษัท ชิว ชิว อินเตอร์ จำกัด นายวิเสฏฐ์ ฉัตรพรลือชัย
8 บริษัท มาลาพลาส จำกัด นายอาทิตย์ ผลศรัทธา
9 บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด นายณัฐพล ม้าทอง
10 บริษัท ไทยมิตชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายภานุพงศ์ ม่วงรื่น
11 บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด นายอานนท์ อยู่เมี่ยง
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นายเจตปิยะ ด้วงทองคำ
Back to Top