ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ.

Automatic Machine Laboratory

 

ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automatic Machine Laboratory)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ การทำงานของเครื่องกลึงและ เครื่องกัดอัตโนมัติ (ซีเอ็นซี) การใช้คำสั่งในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การกำหนดเงื่อนไขในการกลึง และการกัดงานด้วยเครื่องซีเอ็นซี การเขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องจักร

 

ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

04-612-303  วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automatic Machine Engineering )

04-612-414  วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Flexible Manufacturing System and Computer Integrate Manufacturing)

 

สถานที่

ห้อง 2301 ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ห้อง 2906 ชั้น 9 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Related Projects

Back to Top