ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ.

Automation Laboratory

 

ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation Laboratory)

เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการศึกษาหลักการพื้นฐานของระบบออโตเมชันในการผลิต หลักการทำงานของระบบและอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในระบบออโตเมชัน รวมถึงระบบควบคุมไฮดรอลิกและนิวแมติกในกระบวนการผลิต การออกแบบแผนภาพวงจรบนพื้นฐานของโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Control: PLC) เครื่องจักรกลที่ควบคุม ด้วยเชิงตัวเลข เปรียบเทียบกับแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบออโตเมชันโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบประกอบแบบอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System: FMS) และอื่นๆ

 

ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

04-312-414  ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นและแบบรวม (Flexible Manufexturing Systems and Computer Inegrate Manufacturing )

04-312-101  อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ (Manufacturing Autimation)

04-613-304  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Machatronics Engineering)

04-612-305  ไมโครโพรเซสเซอร์และการควบคุมแบบลำดับ (Microprocessors and Sequence Control)

04-612-410  หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน (Industrial Robotics and Machine Vision)

04-612-414  ระบบการควบคุมแบบลำดับ (Sequence Control)

 

สถานที่

ห้อง 2303 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Related Projects

Back to Top