ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์.

Computer Laboratory

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Laboratory)

หลักการพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ การนำคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รอบนอก การสร้างแบบประกอบชิ้นส่วน การแสดงรายละเอียดของชิ้นส่วนและจำลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และศึกษาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ (CAD) และคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM)กระบวนการควบคุมผลิตและปฏิบัติการผลิต พื้นฐานการควบคุมเชิงตัวเลข การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

 

ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

04-612-202  คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ (Computer Aided Design)

04-613-303  คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการผลิต (Computer Aided Design and Manufacturing)

04-411-101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

 

สถานที่

ห้อง 2301 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Related Projects

Back to Top