ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง.

Power Electronics Laboratory

 

ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Electronics Laboratory)

 

ห้องปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักด้วยกันคือ ระบบผลิตไฟฟ้า (GenerationSystem) ระบบสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Transmission System) และระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) โดยทั้ง 3 ระบบนี้จะมีระบบควบคุมและระบบป้องกันคอยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดปกติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระบบไฟฟ้า นักศึกษาจะได้ศึกษาและทำการทดลองในรายละเอียดของทุกระบบ ดังนี้

 

1. ปฏิบัติการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อศึกษาการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ทำการทดลองจ่ายกำลังไฟฟ้าจริง (ActivePower) และกำลังไฟฟ้าเสมือน (Reactive Power) เข้าไปในระบบของการไฟฟ้า

2. ปฏิบัติการสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า เพื่อศึกษาผลของแบบจำลองสายส่งระยะสั้นและระยะไกลที่มีต่อค่ากำลังสูญเสีย และ Voltage Regulation ในขณะที่จ่ายโหลดระบบ 3 เฟส ที่ค่าตัวประกอบกำลังต่างๆ

3. ปฏิบัติการจำลองการจ่ายไฟในระบบจำหน่าย เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานร่วมกันของ Switchgear และ Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้าย่อย

4. ปฏิบัติการจ่ายโหลด 3 เฟส เพื่อศึกษาผลกระทบของโหลด 3 เฟสแบบสมดุลและไม่สมดุลที่มีค่า R, L และ C ต่างๆ ที่มีต่อค่ากระแสและแรงดันที่โหลดกำลังไฟฟ้าจริง กำลังไฟฟ้าเสมือน และค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ทั้งในกรณีที่ต่อโหลดแบบ Y และแบบ

5. ปฏิบัติการหม้อแปลงกระแส เพื่อศึกษาลักษณะสมบัติของหม้อแปลงกระแส ที่ใช้ในงานระบบป้องกันทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ในสภาวะที่มีค่าburden ต่างๆ กัน โดยเน้นการศึกษาคุณสมบัติที่เกี่ยวกับอัตราส่วนการแปลงเฟสและความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการแปลงกระแสอุปกรณ์การทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า ชุดทดลองและเครื่องมือวัดทุกชนิดที่ใช้ให้องปฏิบัติการนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศเยอรมัน ตามมาตรฐานVDE ของประเทศเยอรมัน

 

ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

04-613-303  ระบบกลทางไฟฟ้า (Electromechanical System)

04-613-201  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Circuits)

 

สถานที่

ห้อง 2093 ชั้น 9 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Related Projects

Back to Top