ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม.

Industrial Robotics Laboratory

ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robotic Laboratory)

ศึกษาเกี่ยวกับหุ่นยนต์และการทำงานของหุ่นยนต์มาตรฐานแบบต่างๆและเปรียบเทียบกับหุ่นยนต์ที่มีใช้กันอยู่ในภาคอุตสาหกรรม พื้นฐานของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ประวัติวิทยาการหุ่นยนต์ การจำแนกประเภทของหุ่นยนต์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การกำหนดค่าทางกายภาพ คุณสมบัติทางเทคนิคต่างๆ โปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พื้นฐานการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ การเคลื่อนย้าย ประเภทของระบบขับเคลื่อน การควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมภาษาหุ่นยนต์ เครื่องมือจับโหลด การเลือกและออกแบบตัวจับโหลด เซนเซอร์ในหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์การเคลื่อนไหวแขนกล ระบบการมองเห็นของหุ่นยนต์ การมองเห็นของเครื่องจักร เทคนิคให้แสงสว่าง การประมวลผลภาพและวิเคราะห์เทคนิคการประมวลผลภาพ การวิเคราะห์ภาพ เทคนิคการมองเห็นเครื่องจักร (3 มิติ) การออกแบบเซลล์หุ่นยนต์และการควบคุม การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ การจำลองแบบกราฟิกของหน่วยปฏิบัติงานหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในการผลิต

 

ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

04-612-410  หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน (Industrial Robotics and Machine Vision )

04-613-301  กลศาสตร์หุ่นยนต์ (Mechanics of Robot )

 

สถานที่

ห้อง 2903 ชั้น 9 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ห้อง 2303 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Related Projects

Back to Top