ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์.

Sensor and Transducer Laboratory

 

ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ (Sensors and Transducers Laboratory)

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางเครื่องกลไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานของวงจร Sensors และวงจร Transducers ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อวัด แรงทอร์ค ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระยะขจัดและความเครียด รวมทั้งการประยุกต์ เพื่อนำมาใช้งานในระบบเมคคาทรอนิกส์การศึกษาจะรวมไปถึงการนำเอา Signal Processing มาใช้ร่วมกับวงจรSensors และวงจร Transducers ตัวอย่างวงจร Sensors ที่ศึกษาเช่น Ultrasonic Sensor, Photoelectric Sensor, Strain Gauge, Position Sensors และ Displacement Sensors การเลือกชนิดของ Sensor ให้ถูกต้องกับการใช้งานซึ่งรวมไปถึงการปรับแต่งสัญญาณที่ได้ให้เหมาะกับการใช้งาน วิธีการส่งผ่านสัญญาณที่ได้และการกรองสัญญาณรบกวนออกไป

 

ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

04-613-202  เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ (Sensors and Transducers)

 

สถานที่

ห้อง 2302 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Related Projects

Back to Top