RMUTP ROBOCON and IoT 2018

การแข่งขันหุ่นยนต์ RMUTP ROBOCON 2018 ครั้งที่ 3
 กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ RMUTP ROBOCON 2018 ครั้งที่ 3 [  pdf ]
⊗  ใบสมัครแข่งขันหุ่นยนต์ RMUTP ROBOCON 2018 ครั้งที่ 3  [ pdf ]  [ docx ]
⊗   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน RMUTP ROBOCON 2018 ครั้งที่ 3 [pdf] 

การประกวด การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet of Things : IoT
⊗  กติกาการประกวด การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet of Things : IoT [  pdf ] 
⊗  ใบสมัครประกวด การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet of Things [ pdf ]  [ docx ]
⊗  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวด การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet of Things [pdf] 
⊗  พื้นหลัง Poster ขนาด A2 [ ppt ] [ tiff ] [ jpg

⊗  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาด A3  [ jpg ] [jpg]
⊗  หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน [ pdf ]

find-us-on-facebook-1


รางวัลชนะเลิศ : 12,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : 6,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันอับสอง : 3,000 บาท
รางวัลชมเชย : รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
RMUTP ROBOCON 2018 ครั้งที่ 3 ชิงทุนการศึกษารวม 25,000 บาท


รางวัลชนะเลิศ : 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : 6,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันอับสอง : 3,000 บาท
รางวัลชมเชย : รางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 4 รางวัล
การประกวด การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet of Things : IoT ชิงทุนการศึกษารวม 25,000 บาท

ตารางกิจกรรม
1. รับสมัคร                       ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 60
2. ประกวดผลงาน           วันที่ 19-20 ม.ค. 61 

ตารางกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์ RMUTP ROBOCON 2018 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน
การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet of Things : IoT