ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering

⊗ ดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ 2552 [ pdf ]
⊗ ดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2555
[ pdf]

ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Mechatronics Engineering)

“มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล”

  1. ผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  2. ผลิตวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ ที่มีความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบการจัดการและพัฒนาระบบควบคุมงานอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบการศึกษางานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  3. ผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงต่อตนเอง ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอสามารถวางแผนเพื่อกำหนดการปฏิบัติงานและการควบคุมที่ถูกหลักวิชาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็วและมีคุณภาพ
  4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรมีความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบหน้าที่และสังคม

ระยะเวลาการศึกษา

⇒ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาศึกษา 8 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ (8 ปีการศึกษา)

การจัดการศึกษา

⇒ ใช้ระบบทวิภาคโดยในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนให้กำหนดระยะเวลา และจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

การคิดหน่วยกิต

⇒ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

⇒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

⇒ การทำโครงงานการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาทำงานหรือฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

การลงทะเบียนเรียน

⇒ การลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และลงได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ ⇒ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

การสำเร็จการศึกษา

⇒  นักศึกษาต้องศึกษาครบทุกรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรผ่านเกณฑ์ประเมินรายวิชาและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  111 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาแกน 40 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 3
01-xxx-xxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1
02-311-108 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3
02-511-107 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3
02-511-108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 1
04-311-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 3
04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3
04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม 3
รวม 20

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 3
01-xxx-xxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1
02-311-109 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3
02-411-103 เคมีสำหรับวิศวกร 3
02-411-104 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1
02-511-109 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3
02-511-110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 1
04-112-203 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3
04-311-102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 3
รวม 21

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01-xxx-xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3
01-xxx-xxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3
02-xxx-xxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3
02-311-211 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3
04-211-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3
04-312-101 กระบวนการผลิต 3
04-612-201 การจำลองและระบบควบคุม 3
รวม 21

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01-xxx-xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3
01-xxx-xxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3
02-xxx-xxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3
04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม 3
04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3
04-612-202 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 3
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1 3
รวม 21

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม 3
04-312-202 สถิติวิศวกรรม 3
04-312-413 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3
04-612-303 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3
04-612-304 การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 3
04-612-305 ไมโครโพรเซสเซอร์และ
การควบคุมแบบลำดับ 3
รวม 18

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01-xxx-xxx วิชากลุ่มภาษาไทย 3
04-011-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1
04-212-201 เธอร์โมไดนามิกส์ 1 3
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ 3
04-612-306 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ 3
04-612-307 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง 3
04-612-308 สัมมนาทางวิศวกรรม 1
04-612-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแมคคาฯ 1
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 3
รวม 21

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
04-613-405 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแมคคาฯ 6
รวม 6

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01-xxx-xxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3
04-312-311 วิศวกรรมความปลอดภัย 3
04-612-410 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน 3
04-612-411 โครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 3
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 3
04-xxx-xxx วิชาชีพเสรี 1 3
04-xxx-xxx วิชาชีพเสรี 2 3
รวม 21
Back to Top