รหัสหลักสูตร : 25521941102545
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : BBachelor of Engineering Program in Mechatronics and Automated Manufacturing Systems Engineering

⊗ ดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ 2552 [ pdf ]
⊗ ดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2555
[ pdf]
⊗ ดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 [ pdf]

 

ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ)
ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Mechatronics and Automated Manufacturing Systems Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Mechatronics and Automated Manufacturing Systems Engineering)

“มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล”

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจเฉพาะด้านทางสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ทั้งทางภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
 2. ผลิตบัณฑิตด้านเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ที่มีทักษะ ความสามารถ
  ในการออกแบบหรือปรับปรุงระบบควบคุมกลไก ติดตั้ง และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ของเครื่องจักรที่อยู่
  ในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรทำงานโดยใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้
 3. ผลิตผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจวินัยในการค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง
  ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานที่ถูกหลักวิชาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
 4. ผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึก มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา
  มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลาการศึกษา

⇒ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาศึกษา 8 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ (8 ปีการศึกษา)

การจัดการศึกษา

⇒ ใช้ระบบทวิภาคโดยในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนให้กำหนดระยะเวลา และจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

การคิดหน่วยกิต

⇒ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

⇒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

⇒ การทำโครงงานการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาทำงานหรือฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

การลงทะเบียนเรียน

⇒ การลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และลงได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ ⇒ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

การสำเร็จการศึกษา

⇒  นักศึกษาต้องศึกษาครบทุกรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรผ่านเกณฑ์ประเมินรายวิชาและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

[table] ,,,จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ,146, หน่วยกิต
1.,,,หมวดวิชาศึกษาทั่วไป,30,หน่วยกิต
,1.1 ,,กลุ่มวิชาภาษาไทย ,3, หน่วยกิต
,1.2 ,,กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ,12, หน่วยกิต
,1.3 ,,กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ,6, หน่วยกิต
,1.4 ,,กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ,2, หน่วยกิต
,1.5 ,,กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ,3, หน่วยกิต
,1.6 ,,กลุ่มวิชาบูรณาการ ,4, หน่วยกิต
2.,,, หมวดวิชาเฉพาะ ,110, หน่วยกิต
,2.1 ,,วิชาเฉพาะพื้นฐาน ,48, หน่วยกิต
, ,2.1.1 ,กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ,21, หน่วยกิต
, ,2.1.2 ,กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม ,27, หน่วยกิต
, , ,1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก ,24,หน่วยกิต
, , ,2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม ,3, หน่วยกิต
,2.2 ,,วิชาเฉพาะด้าน ,62, หน่วยกิต
, ,2.2.1 ,กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม ,40, หน่วยกิต
, , ,1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก ,36, หน่วยกิต
, , ,2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม ,4,หน่วยกิต
, ,2.2.2, กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ,7,หน่วยกิต
, ,2.2.3, กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ,15, หน่วยกิต
3.,,,หมวดวิชาเลือกเสรี ,6, หน่วยกิต
[/table]

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

[table]รหัสวิชา,ชื่อวิชา,หน่วยกิต
GE2201101,ภาษาอังกฤษ 1,3
GE2500XXX,วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ ,1
ST2031101,แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร ,3
ST2041103,เคมีสำหรับวิศวกร,3
ST2041104,ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร,1
ST2051107,ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร,3
ST2051108,ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร,1
EN2021101,กลศาสตร์วิศวกรรม,3
EN2031103,วัสดุวิศวกรรม,3
,รวม,21[/table]

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

[table]รหัสวิชา,ชื่อวิชา,หน่วยกิต
GE2201102,ภาษาอังกฤษ 2,3
GE2300XXX,วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,3
GE2500XXX,วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ,1
ST2031102,แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร,3
ST2051109,ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร,3
ST2051110,ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร,1
EN2031101,การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1,3
EN2031104,เขียนแบบวิศวกรรม,3
,รวม,20[/table]

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

[table]รหัสวิชา,ชื่อวิชา,หน่วยกิต
GE22001XX,วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ,3
GEXXXXXXX,วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์,3
GE28XXXXX,วิชากลุ่มบูรณาการ,2
ST2031201,แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร,3
EN2013201,พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า,3
EN2031102,กระบวนการผลิต,3
EN2041201,การโปรแกรมคอมพิวเตอร์,3
,รวม,21[/table]

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

[table]รหัสวิชา,ชื่อวิชา,หน่วยกิต
GE22001XX,วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ,3
GEXXXXXXX,วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,3
EN2021202,เธอร์โมไดนามิกส์,3
EN2031201,สถิติวิศวกรรม,3
EN2033202,การบริหารงานวิศวกรรม ,3
EN2062201,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์,3
ENXXXXXXX,วิชาเลือกทางวิศวกรรม 1,3
,รวม,21[/table]

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

[table]รหัสวิชา,ชื่อวิชา,หน่วยกิต
GE21001XX,วิชากลุ่มภาษาไทย,3
EN2032301,การควบคุมคุณภาพ,3
EN2032305,การวางแผนและควบคุมการผลิต,3
EN2032308,วิศวกรรมความปลอดภัย,3
EN2033308,ไมโครโพรเซสเซอร์และการควบคุมแบบลำดับ,3
ENXXXXXXX,วิชาเลือกทางวิศวกรรม 2,3
ENXXXXXXX,วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3,3
,รวม,21[/table]

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

[table]รหัสวิชา,ชื่อวิชา,หน่วยกิต
EN2002301,การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา,1
EN2032403,ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ,1
EN2062302,การจำลองและระบบควบคุม,3
EN2062303,อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ,3
EN2062304,ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง,3
EN2062305,สัมมนาทางวิศวกรรม,1
EN2062308,การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ,1
ENXXXXXXX,วิชาเลือกทางวิศวกรรม 4,3
ENXXXXXXX,วิชาเลือกทางวิศวกรรม 5,3
,รวม,19[/table]

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

[table]รหัสวิชา,ชื่อวิชา,หน่วยกิต
EN2062410,สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ,6
,รวม,6[/table]

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

[table]รหัสวิชา,ชื่อวิชา,หน่วยกิต
GE28XXXXX,วิชากลุ่มบูรณาการ,2
EN2032401,การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม,3
EN2062406,หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน,3
EN2062407,ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์,1
EN2062409,โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ,3
XXXXXXXXX,วิชาเลือกเสรี 1,3
XXXXXXXXX,วิชาเลือกเสรี 2,3
,รวม,18[/table]

Back to Top