ดาวน์โหลด.

Download

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

⊗  แบบฟอร์ม Template Word สำหรับการนำเสนอ PowerPoint-icon
⊗  แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ MS-Word-2-icon
⊗  แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) MS-Word-2-icon  PDF-icon
⊗  แบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) MS-Word-2-icon  PDF-icon
⊗  แบบฟอร์ม มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) MS-Word-2-icon  PDF-icon
⊗  แบบฟอร์ม มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) MS-Word-2-icon  PDF-icon
⊗  แบบฟอร์ม มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) MS-Word-2-icon  PDF-icon
⊗  แบบฟอร์ม มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) MS-Word-2-icon  PDF-icon

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับนักศึกษา

⊗  แบบฟอร์ม Template Power Point สำหรับการนำเสนอ PowerPoint-icon
⊗  แบบฟอร์มการจัดทำปริญญานิพนธ์  MS-Word-2-icon
⊗  แบบขอสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์(วศ.01)  MS-Word-2-icon
⊗  แบบรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์(วศ.02)  MS-Word-2-icon
⊗  แบบขอสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์(วศ.03)  MS-Word-2-icon
⊗  แบบขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์(วศ.04)  MS-Word-2-icon
⊗  แบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ MS-Word-2-icon  PDF-icon

 


 

ประกาศกำหนดการสอบปริญญานิพนธ์-ภาคฤดูร้อน

 

 

เอกสารประกอบการสอน

กลางภาค
⊗  สัปดาห์ที่ 1  PowerPoint-icon  PDF-icon
⊗  สัปดาห์ที่ 2  PowerPoint-icon  PDF-icon
⊗  สัปดาห์ที่ 3  PowerPoint-icon  PDF-icon
⊗  สัปดาห์ที่ 4  PowerPoint-icon  PDF-icon
⊗  สัปดาห์ที่ 5  PowerPoint-icon  PDF-icon
⊗  สัปดาห์ที่ 6  PowerPoint-icon  PDF-icon
ปลายภาค
⊗  สัปดาห์ที่ 8  PowerPoint-icon  PDF-icon
⊗  สัปดาห์ที่ 9  PowerPoint-icon  PDF-icon
⊗  สัปดาห์ที่ 10  PowerPoint-icon  PDF-icon
⊗  สัปดาห์ที่ 11  PowerPoint-icon  PDF-icon
⊗  สัปดาห์ที่ 12  PowerPoint-icon  PDF-icon
⊗  สัปดาห์ที่ 13   PowerPoint-icon  PDF-icon

 

 

Back to Top