ดาวน์โหลด.

Download

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

⊗  แบบขอเอกสารการศึกษา (Academic Document Request Form )  PDF-icon
⊗  แบบขอ เพิ่ม / เปลี่ยน / ถอน / การลงทะเบียน (Registration Adding / Changing / Withdrawn Form )   PDF-icon
⊗  แบบขอลงทะเบียนเรียนเกิน หรือต่ำกว่าระเบียบฯ กำหนด  PDF-icon
⊗  แบบขอเปิดวิชาเรียน  PDF-icon
⊗  คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแก้ระดับคะแนน มส. (I) – ภาคการศึกษาสุดท้าย  PDF-icon
⊗  คำร้องขอแก้ระดับคะแนน มส. (I) – วิชาโครงงาน  PDF-icon
⊗  แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  PDF-icon
⊗  แบบขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (Maintaining Student Status Form)  PDF-icon
⊗  แบบขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา (Student Status Reinstatement Form)  PDF-icon
⊗  แบบขอลงทะเบียน/ชําระเงินล่าช้า (Delayed Registration / Payment Form )   PDF-icon
⊗  แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ (ภายใน มทร.พระนคร)   PDF-icon
⊗  แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา (ภายนอกมหาวิทยาลัย)  PDF-icon
⊗  แบบขอลาพักการศึกษา (Academic Leave Form)  PDF-icon
⊗  แบบคําร้องทั่วไป (General Request Form)  PDF-icon

แบบฟอร์มเอกสารวิชาโครงงาน

⊗  แบบฟอร์ม Template Power Point สำหรับการนำเสนอ PowerPoint-icon
⊗  แบบฟอร์มการจัดทำปริญญานิพนธ์  MS-Word-2-icon
⊗  แบบขอสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์(วศ.01)  MS-Word-2-icon
⊗  แบบรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์(วศ.02)  MS-Word-2-icon
⊗  แบบขอสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์(วศ.03)  MS-Word-2-icon
⊗  แบบขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์(วศ.04)  MS-Word-2-icon
⊗  แบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ MS-Word-2-icon  PDF-icon

 


เอกสารประกอบการสอน

 

 

Back to Top